2010. augusztus 29., vasárnap

A Pándi úti temető ravatalozója szentelésének liturgiája

1. Kezdő ének – Evangélikus Énekeskönyv 506. ének

2. Bevezetés, zsoltár

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.Urunk, taníts úgy számlálnunk napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk!
Íme, arasznyivá tetted napjaimat,
és életem előtted, mint a semmi.
Ugyan mit várhatok én még, Uram?

egyedül beléd vetem reménységem!

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

3. Imádság

Mindenható Istenünk, Mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy e temetőben, szeretteink sírja és e ravatalozó épülete mellett állva feltekinthetünk Jézus Krisztus keresztjére, és Urunknak vallhatjuk azt, aki értünk meghalt, és eltemettetett, de harmadnapon feltámadt. Add nekünk Szentlelkedet, hogy hittel kövessük őt életünkben, és örök életre támadjunk fel a halálból őáltala, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

4. Kulcsátadás, ajtónyitás

KIVITELEZŐ: Isten kegyelméből elkészült a ravatalozó: átadom kulcsát a gyülekezet lelkészének.
Isten áldja meg a mi kezünk munkáját, hogy áldás és reménység legyen ez a megújult épület Krisztus gyülekezete számára nemzedékről nemzedékre.

LELKÉSZ: Átadom a felújított ravatalozó kulcsát neked, gyülekezetünk felügyelőjének: nyisd meg az ajtót, hogy bevonuljon rajta Krisztus gyülekezete.

FELÜGYELŐ: Az Úr Jézus Krisztus által van utunk az Atyához: ő adott elénk nyitott kaput, amelyet senki be nem zárhat. Az ő nevében nyitjuk meg a Pándi úti temető ravatalozójának ajtaját.

5. Bejelentés, köszöntések

Szeretettel köszöntjük a Pándi úti ravatalozó felújítása alkalmából minden kedves vendégünket és testvérünket. Régóta várt alkalom ez a mai nap. Évek hosszú sora óta láttuk és éreztük, hogy szeretnénk megújítani, megszépíteni azt a környezetet, ahol olyan sokszor kell bánattal és gyásszal a szívünkben megállni. A mai napon hálát adhatunk Istennek azért, hogy ilyen gyönyörű, megújult környezetben történhetnek a szeretteinktől vett búcsúzások és temetések.
Hadd mondjunk most köszönetet mindazoknak, akik lehetővé tették ezt a megújulást. Pilis város Önkormányzatának, Szabó Márton polgármester úrnak és dr. Csiki Gábor jegyző úrnak szeretnénk megköszönni azt a támogatást, amit 4,5 millió forint anyagiakban és ügyintézésben adtak a felújításhoz. Szeretnénk megköszönni a Magyarországi Evangélikus Egyháznak is az anyagi támogatást, az 1,7 millió forintot, amit kaptunk.
Köszönjük Tóth Mihály vállalkozónak, minden munkatársának, az alvállalkozóknak, és Béres Mihály ácsmesternek a felújítás gyönyörű munkáját és köszönjük az építészeti tervet, amelyet megvalósíthattunk. Köszönjük Hornyák Éva temetkezési vállalkozó adományát és az ő és munkatársai segítségét a felújítás munkálataihoz.
És szeretnénk megköszönni a Pilisi Evangélikus Gyülekezet adakozó tagjainak azt az áldozatos adakozást, amellyel felvállalták, hogy imádságban és anyagiakban is hozzájárulnak a ravatalozó megújulásához. Isten áldja meg bőségesen az adakozók életét és az adományaik célját!
Szeretném megköszönni gyülekezetünk felügyelőjének, Pintér Miklósnak az áldozatos segítségét a felújítás szervezésében.

6. Ének – Hitem ébredő…

7. Igeolvasás – Zofóniás 3,14-17

Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izráel! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Elveszi rólad az ÚR az ítéletet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az ÚR, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől félned. Azon a napon így biztatják Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.

8. Apostoli Hitvallás

Testvéreim az Úrban! Fogadjuk szívünkbe az örök élet beszédét, és hálával tegyünk bizonyságot hitünkről, annak bizonyságául, hogy a Szentháromság egy igaz Istenbe vetjük reménységünket életünkben és halálunkban. Valljuk meg keresztyén hitünket az Apostoli Hitvallás szavaival!

9. Igehirdetés

10. Imádság

Örök Isten, irgalmas Atyánk! Nagy a te dicsőséged: túlárad az égen és a földön, és félelemmel tölti el minden teremtményedet. Még nagyobb a te irgalmad, amellyel eljöttél a világba, és üdvösséget szereztél minden teremtményednek egyszülött Fiad által. Ezért a te végtelen irgalmadért kérünk: ne vesd meg kezeink munkáját, hanem használd fel üdvözítő akaratod szolgálatára ezt a ravatalozó épületet is. Vigasztald benne a te népedet nemzedékről nemzedékre, és szenteld meg a te Lelkeddel. Hirdettesd benne tisztán a te evangéliumodat, és nyisd meg előtte a gyászolók fülét és szívét. Teremtsd benne újjá a te gyermekeidet az új élet vizével, és tisztítsd meg őket az új szövetség vérével. Tekints kegyelmesen mindazokra, akik téged keresnek ezen a helyen. Szánd meg azt, aki élete fájdalmát és terhét teszi le előtted. Bocsásd meg bűnét annak, aki hozzád tér, és adj bőségesen annak, aki áldást kér. Hallgass meg minden gyászoló szívet, aki hozzád kiált ezen a helyen, egyszülött Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

11. Szentelési ének

Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten mindent megszentelő igéjét. Most pedig hívjuk segítségül Isten Szentlelkét, hogy megszentelje gyülekezetét és ezt az épületet, amelyet az Úr dicsőségére építettünk újjá. Énekeljük együtt a „Jövel, Szentlélek Úristen” kezdetű éneket!

Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd be szíveinket bőven Mennyei ajándékoddal,
Szívbéli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje Sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is, te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, halleluja!

12. Ravatalozó megáldása

Isten oltalmába ajánljuk a Pándi út temetőben nyugvó testvéreinket és a temető ravatalozójának épületét az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. †
Emlékeztessen mindannyiunkat ez a megújult épület az örökkévalóságra, és hirdesse nekünk, hogy az Úr Jézus Krisztus győzött a halálon, és a feltámadás reménységével ajándékozott meg bennünket. Ámen.

13. Záróimádság

Mindenható Isten, élet és halál Ura! Szent haragodban elrendelted, hogy bűneink miatt porrá kell lennünk, mert porból vétettünk. De megkönyörültél rajtunk végtelen irgalmaddal, és feltámasztottad egyszülött Fiadat a halottak közül, hogy első zsengéje legyen azoknak, akik elhunytak. Add nekünk Szentlelkedet, hogy valahányszor erre a ravatalozóra tekintünk, megalázkodjunk a te ítéleted alatt, és reménykedjünk a mi feltámadott Urunkban, egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt örök dicsőségedben, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

14. Miatyánk

15. Áldás

16. Befejező ének – EÉ 377

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése